Vieritä ylös

Seuraa meitä - Fb. Li. Ig.

Esimieskoulutus ja Vuorovaikutustaidot

Quote

“Viestinnän suurin ongelma on illuusio siitä, että se on tapahtunut”

George Bernard Shaw

Jos organisaation vuorovaikutus ei toimi, ei mikään muukaan toimi. Emme kuitenkaan synny hyvillä vuorovaikutustaidoilla varustettuina, vaan ne pitää oppia. Xpedion johtajuus- ja vuorovaikutusvalmennukset perustuvat tekemällä oppimiseen, kokeilemiseen ja käytännön harjoitteisiin. Lupaamme oivalluksia, syvempää itsetuntemusta, lempeää painetta muutokselle, sekä hyvin konkreettisia vinkkejä välittömästi käyttöön otettavaksi.

Täältä löydät johtajuuteen ja vuorovaikutukseen liittyvät valmennus- ja coachingpalvelumme. Voit tilata yksittäisen palvelun täsmätarpeeseen, mutta näkyvän ja kestävän muutoksen luomiseksi suosittelemme organisaatiollesi räätälöidyn, laajemman kehitysohjelman suunnittelemista yhdessä.

Johtajuusvalmennus ja –coaching

Johtajana kasvaminen on elinikäinen henkilökohtaisen kehittymisen oppipolku. Ensin johtajan täytyy oppia johtamaan itseään, omaa aikaa, prioriteetteja, energiaa ja tunteita. Johtajan täytyy olla tietoinen omista arvoistaan, sisäisistä motivaattoreistaan, vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Hyvällä johtajalla on terve itseluottamus, joka mahdollistaa muiden tukemisen ja arvostamisen. Hyvä johtaja ymmärtää, että motivoitunut ja sitoutunut tiimi on kestävien tulosten aikaansaamisen ehdoton edellytys. Muiden johtamisessa kyse on sen sijaan vuorovaikutuksesta, vuorovaikutuksesta ja, vielä kerran, vuorovaikutuksesta. Kyse on myös siitä, että tunnustaa monimuotoisuuden voimavarana ja edistää tietoisesti yksilöiden välisen yhteyden ja luottamuksen rakentumista. Johtajuus on selkeän suunnan näyttämistä ja kykyä fasilitoida erinomaisia palavereja, joissa ihmiset voivat jakaa avoimesti myös eriäviä näkemyksiään. Kun suunta on kommunikoitu selkeästi, johtajuudessa ei ole kysymys oikeiden vastausten antamisesta vaan oikeiden kysymysten kysymisestä. Hyvä johtajuus on tietoisia valintoja omasta toiminnasta yksilöiden ja ryhmien onnistumisen ja kehittymisen edistämiseksi. Toisinaan tämä tarkoittaa jämäkkyyttä, toisinaan taas empaattista kuuntelua. Usein tarvitaan molempia.

Johtajuuden kehittämisen tulisi olla jatkuvaa joka organisaatiossa. Ota meihin yhteyttä ja otetaan työn alle joku johtajuuden osa-alue, joka on jäänyt viime aikoina vähemmälle huomiolle. Vaihtoehtoisesti voimme kehittää yhdessä kokonaisvaltaisen ja vaikuttavan johtamisen kehittämisen ohjelman. Ylpeinä voimme todeta kehittävämme ja toteuttavamme oppimisprosesseja, joilla on näkyvä ja mitattava vaikutus.

Vuorovaikutusvalmennus ja -coaching

Xpedion vuorovaikutusvalmennukset ja henkilökohtaiset coaching-polut on tarkoitettu kenelle tahansa, joka kokee haluavansa kehittyä vuorovaikutustaidoissa pärjätäkseen paremmin nykyisessä tai tulevassa tehtävässään. Koulutukset räätälöidään organisaation tarpeisiin. Ne voivat pitää sisällään mm. seuraavia aiheita:

  • Viestinnän selkeys
  • Vaikuttaminen matriisiorganisaatiossa
  • Aktiivisen kuuntelun taidot
  • Esiintymistaidot

Valmennus nästä aiheista hyödyttää tiimejä, matriisijohtajia tai työntekijöitä yhteistyötaidoissa. Kysy osallistavista keynote-esityksistämme laajemmille yleisöille.

Palautevalmennus

Rehellisen, toimintaan kohdistuvan vahvistavan ja korjaavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen on merkki psykologisesti turvallisesta organisaatiokulttuurista. Se myös mahdollistaa tiimin pääsemisen huippusuorituksiin. Valitettavasti tätä yksinkertaista ja vaikuttavaa vuorovaikutuskeinoa ei usein hyödynnetä kunnolla, usein sitä jopa vältetään.

Xpedion palautevalmennuksissa johtajat ja tiimit oppivat ymmärtämään sekä positiivista että negatiivista toimintaa koskevan palautteen voiman. He saavat askel askeleelta eteneviä malleja tämän harjoittamiseksi. Valmisteluvaiheessa kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa aitoja, osallistujien arkeen perustuvia esimerkkejä. Osallistujat saavat yksityiskohtaista palautetta omasta palautteen antamisen tavastaan. Näin osallistujien tietoisuus omista vahvuuksista ja kehittämisen kohteista vahvistuu. Tiimejä kannustetaan kulkemaan kohti aidon ja arvostavan palautteen antamisen kulttuuria turvallisessa ilmapiirissä.

Konfliktien käsittelyn valmennus ja coaching

Kyvyssä käsitellä konflikteja on yhtä lailla kyse omien, konflikteihin liittyvien käsitysten ja oletusten työstämisestä kuin konfliktien käsittelyyn liittyvien työkalujen opettelemista. Niin ryhmävalmennuksissamme kuin henkilökohtaisilla coaching-poluilla osallistujat tulevat tietoisiksi omista konflikteihin liittyvistä asenteistaan. He työstävät konfliktitilanteisiin liittyviä huoliaan ja ymmärtävät omia, tyypillisiä käyttäytymismallejaan. Valmennuksessa osallistujat saavat viitekehyksiä konfliktien juurisyiden ymmärtämiseen, toimintamalleja niiden käsittelyyn, sekä harjoitusta case-tilanteisiin liittyvien simulaatioiden ja niiden huolellisen purun avulla. Osallistujat saavat asteittain lisää varmuutta omien ja toisten tunteiden käsittelyyn, sekä konfliktitilanteiden käsittelyyn rakentavasti. Konfliktit nähdään lopulta mahdollisuuksina ajatusten ja oletusten selkiyttämiselle, sekä luottamuksen syventämiselle.

Myynnillisen vuorovaikutuksen valmennus

Myynnissä on kyse suhteiden rakentamisesta. Myynnillisen vuorovaikutuksen valmennuksessa keskitytään kestävien asiakassuhteiden rakentamiseen ja vaalimiseen. Osallistujat työstävät omia näkemyksiään ja kehittävät tekniikoita asiakkaiden vastalauseiden ylipääsemiseksi. He oppivat malleja asiakkaan laajemman liiketoimintaympäristön ymmärtämiseksi ja kehittävät kykyään kysyä olennaisia kysymyksiä. Osallistujat oppivat hyödyntämään omaa persoonaa ja sen ainutlaatuisia vahvuuksia myyntityössä erottautuakseen muista.

Suosittelemme myynnillisen vuorovaikutuksen valmennuksen rinnalle palvelumuotoilun ja fasilitoinnin palveluitamme. Tämän avulla myyntiorganisaatiot voivat kehittää asiakaskokemusta, rakentaa laajempaa yhteisymmärrystä asiakkaiden liiketoiminnasta sekä tunnistaa paikkoja uudelle liiketoiminnalle.

Denison 360° johtajuusarvio

Denison 360° johtajuusarvio on erinomainen tapa arvioida ja mitata johtajuuden kehittämistoimenpiteiden vaikutusta. Denison 360 on ennen kaikkea arvokas kehittämistyökalu esihenkilöasemassa toimiville. Arvio mittaa esihenkilön suoritusta 12 johtajuuden eri toimintatavassa, jotka liitetään korkean suoriutumistason liiketoimintakulttuureihin. Denison-malliin pohjautuen, tämä 360-arvio tuottaa muiden organisaatioiden johtoon suhteutettua vertailutietoa yksilöiden johtajuustaidoista.

Denison 360 mahdollistaa esihenkilöitä vertaamaan omia arvioita toiminnastaan kollegojen ja tiimin jäsenten arvioihin. Tämä mahdollistaa tunnistamaan eroja havaituissa vahvuuksissa, heikkouksissa ja kyvykkyyksissä. Arvion tulokset käydään läpi kahden kesken kunkin esihenkilön kanssa. Keskustelemme mielellämme lisää siitä, olisiko tämä sopiva ratkaisu sinun organisaatiollesi.

Miten pääsemme liikkeelle?

Jätä viesti laatikkoon, niin palaamme sinulle pian!

    Soittaisin mieluummin
    Xpedio