Vieritä ylös

Seuraa meitä - Fb. Li. Ig.

denison

DENISON-MALLI

Kohti suorituskykyistä ja resilienttiä organisaatiota

Denison-malli on oivalluttava työkalu organisaatiokulttuurin analysointiin. Työkalu on käytössä globaalisti ja se pohjautuu vankkaan tutkimustietoon. Malli keskittää organisaation huomion niihin kulttuurin piirteisiin, joilla on suora vaikutus organisaation suorituskykyyn. Denison-mallin avulla saat tietoa siitä mihin organisaatiossa kannattaa keskittyä strategian toimeenpanon edistämiseksi, tai resilienssin vahvistamiseksi epävarmassa tilanteessa menestymiseksi.

Haluatko tietää, kuinka valmis organisaatiosi on uuden strategian toteuttamiseen?

Näetkö tarpeena vahvistaa organisaatiosi resilienssiä Covid-19 jälkeisessä ajassa pärjäämiseksi?

Haluatko varmistaa, ettei yrityskauppasi epäonnistu kulttuurien yhteensopimattomuudesta johtuen?

Xpedio on sertifioitu Denison Consultingin partneri. Käytämme Denison-mallia osana organisaatiokehittämisen prosessejamme erityisesti muutostilanteissa, yrityskaupoissa, uuden johtajan sisäänajon tukena, sekä osana strategian kehittämistä. Prosessit täydentyvät muilla tarjoamillamme palveluilla.

Denison Organisaatiokulttuurianalyysi

Denison-malliin perustuvan kulttuurianalyysin toteuttaminen tarjoaa selkeän kuvan organisaation kehittämistarpeista vahvemman suorituskyvyn saavuttamiseksi. On yhä laajemmin tunnustettua, että organisaatiokulttuuri vaikuttaa suoraan organisaation suoritukseen parantaen laatua, turvallisuutta, työntekijöiden pysyvyyttä, tuottavuutta ja tulosta. Vähemmän selkeää sen sijaan on se, millä kulttuuriin vaikuttavilla muutostoimenpiteillä on suurin vaikutus.

Denison-kyselyn raportti tarjoaa kulttuurianalyysin tulokset visuaalisessa, helposti hahmotettavassa muodossa. Lisäksi, kulttuuriin liittyvät organisaation uskomukset ja olettamukset tulevat esiin. Tämä mahdollistaa sen, että kehittämistoimenpiteet kiinnittyvät suoraan huomiota vaativiin juurisyihin ja organisaation kehittäminen on aidosti vaikuttavaa.

Denison-mallin avulla on helppoa seurata kehittämistoimenpiteiden vaikutusta. Lisäpalveluina tarjottavien, spesifien ‘sisältömoduulien’ avulla on mahdollista jäljittää kulttuurin vaikutusta työntekijöiden sitoutumiseen, organisaation innovaatiokykyyn, luottamuksen tasoon, turvallisuuteen tai riskinottoon.

Kulttuurin ja strategian yhteensopivuuden analysointi

Denison organisaatiokulttuurianalyysi mahdollistaa myös organisaation spesifin strategian toteuttamisessa vaadittavien kulttuurin osa-alueiden tunnistamisen, sekä niiden nykytilan analysoinnin (esim. Asiakasymmärrys, kyvykkyydet, yhteistyö, muutos tai oppiminen). Katsomalla syvemmälle avainliiketoimintoihin, on mahdollista osoittaa minne ja miten energia, resurssit ja vaikuttaminen tulisi käyttää muutoksen aikaansaamiseksi. Kytkemällä kulttuuridatan kytkeminen organisaation suorituksen mittareihin, Denisonin edistynyt analytiikka pystyy osoittamaan ne kulttuurin osa-alueet, joilla on vahvin kytkös organisaation tärkeimpiin suorituksen mittareihin.

Resilienssianalyysi

Resilienssianalyysi tarjoaa oivalluksia organisaation tärkeimmästä voimavarasta, sen ihmisistä. Enemmän kuin koskaan ihmisten ääni tarjoaa elintärkeää tietoa liittyen organisaation käytänteisiin, asiakastarpeisiin ja uusiin innovaatioihin. Resilienssianalyysi toteutetaan verkkopohjaisena kyselynä, johon vastaaminen vie vain 5 minuuttia.

Resilienssianalyysi sisältää sekä asteikkokysymyksiä että avoimia kysymyksiä mitatakseen seuraavia aiheita: viestintä, teknologia, hyvinvointi, asiakkaat ja yhteys.

Denison 360° johtajuusarvio

Denison 360° johtajuusarvio mittaa esihenkilön suoriutumista 12 johtajuuden eri toimintatavassa, jotka liitetään korkean suoriutumistason liiketoimintakulttuureihin. Denison-malliin pohjautuen, tämä 360-arvio tuottaa muiden organisaatioiden johtoon suhteutettua vertailutietoa yksilöiden johtajuustaidoista. Denison 360 mahdollistaa esihenkilöitä vertaamaan omia arvioita toiminnastaan kollegojen ja tiimin jäsenten arvioihin.

Tämä mahdollistaa tunnistamaan eroja havaituissa vahvuuksissa, heikkouksissa ja kyvykkyyksissä. Arvion tulokset käydään läpi kahden kesken kunkin esihenkilön kanssa.

Denison
Asiakaskeskeisen strategian luominen ja käytäntöön vieminen
Tilannekartoitus
Strategy and Culture
White Arrow

Denison-malli

 • Kulttuuritutkimus
 • Asiakaskokemuskysely
 • Tulosten purkutyöpaja
  •  
  •  
  •  
Ratkaisujen kehittäminen
Strategy and Culture
White Arrow

Työpajojen fasilitointi:

 • Eri osastojen yhteisen asiakaskeskeisyysstrategian kehittäminen LEGO® Serious Play® -menetelmän avulla
Kyvykkyyden vahvistaminen
Strategy and Culture
White Arrow

Fasilitointivalmennus ja -coaching

 • Etäfasilitoinnin taitojen valmennus asiakkuusvastaaville
Edistyksen mittarien määrittely
Asiakaskeskeisen strategian käytäntöön vieminen
Palvelun analysointi asiakkaan näkökulmasta
Strategian luominen
Asiakkaan osallistamisen taitojen kasvattaminen
Kyvykkyyden kasvattaminen jatkuvaan asiakaskokemuksen kehittämiseen

Miten pääsemme liikkeelle?

Jätä viesti laatikkoon, niin palaamme sinulle pian!

  Soittaisin mieluummin
  Xpedio