Vieritä ylös

Seuraa meitä - Fb. Li. Ig.

Prosessien ja tiimien kehittäminen

Tiimin suorituskyky on ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja työprosessien summa. Me autamme sinua molemmissa saadaksemme tiimisi loistamaan.

Kaizen-työpajat

Kaizen kuuluu jatkuvan parantamisen Lean - menetelmiin, jotka on suunniteltu parantamaan prosesseja ja tiedon jakoa yksilöiden välillä. Kaizenia käytetään esimerkiksi prosessin läpimenoaikojen ja suoritusaikojen parantamiseen, virheiden ja niiden aiheuttaman korjaustyön vähentämiseen sekä poikkeavuuksien vähentämiseen. Kaizen on myös oppimismatka. Osallistuttuasi Kaizen-työpajaan ja opittuasi siellä tunnistamaan 8 hukkatyyppiä, näet organisaatiosi päivittäisen toiminnan uusin silmin. Tiimin jäsenet alkavat tunnistaa uusia kehitysmahdollisuuksia, vähentäen prosessien odotusaikoja, yliprosessointia, ihmisten ja materiaalien liikuttelua, kuljetusta, ylituotantoa, varastoja, virheitä ja niiden korjaustarvetta, sekä hyödyntämättömän osaamisen määrää.

Kaizen seuraa eri vaiheita, jotka on määritelty synnyttämään totuudenmukainen kuvaus nykyisestä toimintatavasta, siihen liittyvistä henkilöistä, koneista ja järjestelmistä, sekä kehitysmahdollisuuksista. Prosessin nykytilaa, ongelmien kartoittamista ja niiden juurisyiden visualisointia seuraa kehitystarpeiden ja tulevaisuuden prosessin suunnittelu, toteutussuunnitelman laadinta ja sen toimeenpano, ennen kuin koko prosessi voidaan toistaa uudelleen jatkuvan parantamisen periaatteella. Kaizen-työpajan laajuus ja muoto suunnitellaan aina huolellisesti ja sovitetaan sekä organisaation tilanteeseen, että tiimin tai prosessin suorituskyvyn parantamiseksi asetettuihin tavoitteisiin.

Xpedion Kaizen-työpajat tarjoavat raikkaan paketin perinteisiä Kaizen – vaiheita yhdistettynä osallistaviin ja luovuutta tukeviin menetelmiin tiimin innovatiivisuuden ja oppimisen tueksi.

Prosessien visualisointi ja mallintaminen

Prosessien visualisointi auttaa asiantuntijoita ymmärtämään prosessien nykytilanteen erilaisten näkökulmien ja riippuvuuksien kautta. Prosessin visualisoinnin tekeminen yhdessä tukee tiimin ja yhteistyön kehitystä, sekä laajentaa osallistujien ymmärrystä koko prosessista alusta loppuun.

Prosessien visualisointi -työpajassa tiimi ohjataan rakentamaan yhteinen ymmärrys nykyisestä prosessista ja tunnistamaan kehitystarpeita sekä -mahdollisuuksia. Mikäli prosessiasi tukevat robotit, järjestelmät ja ohjelmistot, nämä huomioidaan visualisoinnissa. Jos tarvitset BPMN, EPC tai muun prosessimallinnusstandardin mukaisia kuvauksia prosesseistasi, voimme auttaa myös niiden kanssa. Kerro meille tarpeistasi niin suunnittelemme juuri teille sopivan prosessien visualisointityöpajan ja prosessimallinnuksen.

Esimerkkejä tavoitteista prosessien visualisointityöpajoille:

  • Laajentaa ymmärrystä prosessista kokonaisuutena alusta loppuun
  • Tunnistaa muutoksen vaikutusalueet esimerkiksi organisaatio- tai roolimuutosten yhteydessä, tai järjestelmiä korvattaessa
  • Sulauttaa erilliset prosessit onnistuneesti yhdeksi
  • Varmistaa yhteinen ymmärrys tilanteesta ja tavoitteista esimerkiksi projektin käynnistysvaiheessa

Tiimin strategiatyöpaja

Tiimin strategiatyöpajassa tiimin jäsenet määrittelevät yhdessä tiimin tarkoituksen, tavoitteet, roolit sekä vastuut. Lisäksi työpajassa määritellään sujuvan yhteistyön pelisäännöt, joiden avulla tiimin jäsenet pohtivat jo etukäteen, mikä on toimintamalli esimerkiksi konfliktitilanteisiin. Tämä on perusta tiimisi korkealle suorituskyvylle.

Tiimin sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen

Viestinnän kehittäminen on tärkeää sekä tiimeille sisäisesti, että tiimien välisen sujuvan yhteistyön varmistamiseksi. Suosituksemme on, että viestinnän kehittämistä edeltää tiimin strategiatyöpaja ja prosessien kehittämisen Kaizen-työpaja vahvan pohjan luomiseksi luottamuksen rakentumiselle ja toimivalle yhteistyölle. Viestinnän kehittäminen koostuu sekä viestintäkäytäntöjen että vuorovaikutustaitojen kehittämisestä. Viestintäkäytännöt voivat sisältää tiedonjaon prosessien kehittämistä, palaverikäytäntöjen, sekä ristiriitojen käsittelyn kehittämistä. Yhteisten tavoitteiden määrittely, toisten työn parempi ymmärrys ja luottamuksen rakentaminen ovat kaikki tärkeitä osa-alueita, joihin viestintää kehitettäessä on tärkeää keskittyä.

Luontaiset taipumukset™ persoonallisuusanalyysi

Luontaiset taipumukset™ analyysissa on kyse henkilön oman luontaisen ajattelutyylin tunnistamisesta. Analyysi toteutetaan itsearviokyselyn avulla. Tämän analyysin kautta tiimit tulevat tietoisiksi jäsentensä erilaisista vahvuuksista ja pystyvät näin hyödyntämään tätä tietoa tiimin suorituskyvyn ja hyvinvoinnin kasvattamisessa. Analyysi tuo esiin eri henkilöiden ajattelun vahvuudet, joihin keskittymällä he voivat todella loistaa tiimin hyväksi. Lisäksi analyysi tuo esiin ryhmän kehityskohteet. Kantavana ajatuksena on, että menestymme paremmin työssämme ja elämässämme, kun voimme käyttää luontaisia vahvuuksiamme sen sijaan, että keskittyisimme korjaamaan heikkouksiamme. Lue lisää analyysistä Luontaiset taipumukset™ - sivulta.

Miten pääsemme liikkeelle?

Jätä viesti laatikkoon, niin palaamme sinulle pian!

    Soittaisin mieluummin
    Xpedio