Search
  • Mirjami Sipponen

Suu suppuun johtaja!


Kun puhutaan jonkun olevan vahva johtaja ainakin itselleni tulee mieleen, että sillä tarkoitetaan autoritääristä henkilöä, joka ei pelkää kertoa miten asioiden tulee olla. Historiakin tarjoilee meille monia mehukkaita esimerkkejä tällaisista vahvoista johtajista.

Tällainen johtajuus on jo monesti todistettu tehottomaksi tämän päivän työelämässä. Esimiehiltä kuitenkin puuttuu esimerkkejä erilaisesta johtamistavasta. Moni ei valitettavasti edelleenkään saa esimiestyöhönsä riittävää koulutusta. Tällöin helpointa on pyrkiä toimimaan niiden mallien mukaisesti, jotka itse on saanut omilta esimiehiltä.

Psyykkinen turvallisuus on avain tiimien korkeaan suorituskykyyn

Googlen tutkimus hyvin suoriutuvista tiimeistä on saanut viime aikoina paljon huomiota sosiaalisessa mediassa. Tässä tutkimuksessa Google selvitti mitkä tekijät yhdistävät parhaiten suoriutuvia tiimejä. Tutkijat löysivät kaksi yhdistävää tekijää. Ensinnäkin, hyvissä tiimeissä tiimin jäsenet puhuivat tasapuolisesti. Englanniksi tutkijat kutsuivat tätä termillä equality in distribution of conversational turn-taking. Tutkijat huomasivat, että jos vain yksi henkilö tai pieni osa ryhmästä puhui koko ajan, kollektiivinen älykkyys laski. Toinen tekijä, joka yhdisti hyviä tiimejä oli sosiaalinen herkkyys. Hyvin suoriutuvissa tiimeissä niiden jäsenet olivat herkkiä tulkitsemaan toisten tunnetiloja äänen sävyjen ja kehonkielen pohjalta. Nämä olosuhteet, joissa hyvin suoriutuvat tiimit työskentelivät kutsuttiin termillä psyykkinen turvallisuus. https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html

Johtajan tulee puhua vasta viimeisenä

Simon Sinek kehottaa johtajia pitämään mielipiteet itsellään niin kauan, että kaikki muut ovat saaneet ensin sanoa omansa. Hän näkee tällä lähestymistavalla olevan kaksi etua. Ensinnäkin jokainen kokee tulleensa kuulluksi ja antaneensa oman panoksensa asiaan. Toiseksi, johtajalla on mahdollisuus kuulla kaikkien muiden näkemykset ennen omansa muodostamista. Sinekin mukaan ainoa asia, mitä johtajan on lupa tehdä tällä välin on kuunnella ja kysyä kysymyksiä. Pyrkiä ymmärtämään asian sisällön lisäksi millaisesta tilanteesta käsin henkilö puhuu. https://www.youtube.com/watch?v=3EPLItTf-QU

Fasilitointi on konkreettinen tapa kehittää osallistavaa johtajuutta

Fasilitointi on konkreettinen tapa kehittää juuri tämän kaltaista johtajuutta. Fasilitoinnissa on kyse turvallisen ilmapiirin luomisesta, jossa jokainen tulee kuulluksi ja jossa jokaisen mielipiteellä on merkitystä. Tällaisessa osallistavassa ympäristössä vision ja selkeiden tavoitteiden merkitys korostuu entisestään. Osallistavan lähestymistavan, aktiivisen kuuntelun ja erilaisten menetelmien avulla visiosta tulee merkityksellinen kaikille, ja tiimin jäsenet yhdessä kehittävät omaa työskentelyään. Tämä näkyy korkeana suorituskykynä ja vahvana sitoutumisena.

#johtajuus #esimiestyö #sosiaalinenherkkyys #psyykkinenturvallisuus #sitoutuminen

21 views

We'd love to hear your thoughts!

Sinikalliontie 11, 02630 Espoo, Finland

  • Xpedio
  • Xpedio
  • Mirjami Sipponen-Damonte